منظور از خیار تخلف شرط چیست و آیا خیار تخلف از شرط فوری است؟


خیار به معنای اختیار است و در اصطلاح حقوقی به معنای اختیار به هم زدن معامله یا فسخ معامله است. فسخ معامله یا ممکن است جنبه طرفینی و قراردادی داشته باشد یا ممکن است ناشی از حکم قانون باشد.

 در جنبه طرفینی یا قراردادی طرفین به نفع یک نفر یا به نفع خود یا به نفع ثالثی حق فسخ قرارداد را پیش بینی می کنند برای مدت معین که این را در اصطلاح “شرط خیار” یا “خیار شرط” می نامند.
اما در منشا قانونی بیشتر از ۱۰ مورد حق فسخ پیش بینی شده است که فرد در هر مورد و کیس خاص با استناد به یکی از این موارد می تواند قرارداد را فسخ کند.
یکی از این راه ها خیار تخلف از شرط است که موضوع بحث ما در این مقاله هست.
ما می خواهیم در این فرصت به بررسی خیار تخلف از شرط بپردازیم و بررسی کنیم که آیا مدت اعمال این خیار فوری است یا خیر.خیار تخلف از شرط چیست؟
فرض کنید که در عقدی که بین طرفین منعقد شده است ضمن این عقد یک شرطی به نفع یکی از طرفین می شود حال از این شرط اگر تخلف بشود و انجام نشود فرد چون شرط به نفعش انجام نشده و از این طبق ضرر دیده است.
قانون به وی حق داده است که به خاطر تخلف از شرط، عقد را هم فسخ کند. در واقع اگر ضمن عقدی، شرطی بیاید و از این شرط تخلف بشود فرد خیار تخلف از شرط دارد.
برای مثال در مورد مستاجری فرض کنید که وی با موجر خود قرار داد اجاره بسته است و شرط کرده که حیات خانه یا دیوار های خانه را قبل از آمدن مستاجر رنگ بزند اما موجر از شرطی که قبول کرده تخلف می کند و انجام نمی دهد در این جا مستاجر حق دارد عقد اجاره را فسخ کند.
📷 این شروطی که تخلف از آن حق فسخ می دهند به چه شکلی هستند:
گاهی شرط ضمن عقد شرط فعل است.
گاهی شرط صفت است.
گاهی شرط نتیجه است.
خیار به معنای اختیار است و در اصطلاح حقوقی به معنای اختیار به هم زدن معامله یا فسخ معامله است. فسخ معامله یا ممکن است جنبه طرفینی و قراردادی داشته باشد یا ممکن است ناشی از حکم قانون باشد. در جنبه طرفینی یا قراردادی طرفین به نفع یک نفر یا به نفع خود یا به نفع ثالثی حق فسخ قرارداد را پیش بینی می کنند برای مدت معین که این را در اصطلاح “شرط خیار” یا “خیار شرط” می نامند. اما در منشا قانونی بیشتر از ۱۰ مورد حق فسخ پیش بینی شده است که فرد در هر مورد و کیس خاص با استناد به یکی از این موارد می تواند قرارداد را فسخ کند. یکی از این راه ها خیار تخلف از شرط است که موضوع بحث ما در این مقاله هست. ما می خواهیم در این فرصت به بررسی خیار تخلف از شرط بپردازیم و بررسی کنیم که آیا مدت اعمال این خیار فوری است یا خیر.خیار تخلف از شرط چیست؟ فرض کنید که در عقدی که بین طرفین منعقد شده است ضمن این عقد یک شرطی به نفع یکی از طرفین می شود حال از این شرط اگر تخلف بشود و انجام نشود فرد چون شرط به نفعش انجام نشده و از این طبق ضرر دیده است. قانون به وی حق داده است که به خاطر تخلف از شرط، عقد را هم فسخ کند. در واقع اگر ضمن عقدی، شرطی بیاید و از این شرط تخلف بشود فرد خیار تخلف از شرط دارد. برای مثال در مورد مستاجری فرض کنید که وی با موجر خود قرار داد اجاره بسته است و شرط کرده که حیات خانه یا دیوار های خانه را قبل از آمدن مستاجر رنگ بزند اما موجر از شرطی که قبول کرده تخلف می کند و انجام نمی دهد در این جا مستاجر حق دارد عقد اجاره را فسخ کند. 📷 این شروطی که تخلف از آن حق فسخ می دهند به چه شکلی هستند: گاهی شرط ضمن عقد شرط فعل است. گاهی شرط صفت است. گاهی شرط نتیجه است.