منظور از پرونده ی کیفری چیست؟ چقدر زمان می برد؟


منظور از پرونده ی کیفری چیست؟ چقدر زمان می برد؟
منظور از پرونده ی کیفری چیست؟ چقدر زمان می برد؟

همانطور که در تعریف حقوق کیفری بیان شده، مبنا و محور حقوق جزا بر پایه تعیین قوانین و چارچوب ها به جهت حمایت از حقوق افراد جامعه می باشد.

به همین منظور و بر اساس همین قوانین تعیین شده:

چنانچه شخص یا اشخاصی اقدام به تضعیع حقوق افراد نمایند، قانون گذار برای هریک از کسانی که حقوق خود، اعم از مالی، جانی، آبرو و شخصیت وی تضییع شده است امکان شکایت و رسیدگی به موضوع را در محاکم کیفری پیش بینی نموده است.

به مجموعه اقداماتی که افراد برای احقاق حقوق خود که اصلاحا شاکی نامیده می شوند، علیه تضییع کننده حقوق خود در مراجع کیفری مطرح، و از دستگاه قضا و نهاد عدالت کیفری استمداد می نمایند پرونده کیفری گفته می شود.