نحوه گرفتن مهریه از پدر شوهر


در جایی که پدر شوهر از مهریه زن و مهریه توافق شده ضمانت کرده است در دادخواستی که تنظیم می شود می توان هر دو طرف را به دعوا فراخواند و دادگاه هم هر دو طرف را محکوم می کند.

در دادخواستی که تقاضای مطالبه مهریه شده باید به نکاح نامه ای که در آن پدر شوهر زیر مهریه را به عنوان ضامن امضا کرده استناد شود یا اینکه اگر در توافقی جدا و مثلا اقرار نامه ای جدا از مهریه ضمانت کرده باید در دادخواست تصریح شود و مورد استناد قرار گیرد.

این دادخواست را از طریق دفاتر خدمات قضایی می توان تنظیم کرد.

نکته مهم این که هر کسی ممکن است از مهریه ضمانت کند در اینجا مثال از پدر شوهر زده شد اما یقینا هر کسی دیگر می تواند پرداخت مهریه را ضمانت کند و برای آن ضامن شود.