نحوه ی انعقاد قرارداد بین المللی، نکات حقوقی مهم آن به انضمام قرارداد بین المللی


پس از بیان تعریف قرارداد بین المللی به جهت آشنایی هرچه بیشتر قصد داریم به آثار و نکات حقوقی این قبیل قراردادها بپردازیم.

اولین اصل در انعقاد یک قرارداد، تعیین دقیق طرفین قرارداد می باشد، در قرارداد لازم است که نام نشانی طرفین قرارداد، نام و مشخصات نماینده صاحب امضاء و تام الاختیار قید شود.

لازم به ذکر است که در قراردادها، حتما می بایست مدارک هویتی طرف مقابل وی بررسی شده و در قراردادهای بین المللی، علاوه بر بررسی می بایست توسط کنسول گری یا سفارت ایران در محل نیز گواهی شده باشد.

اصل بسیار مهم در انعقاد قراردادها، تعیین موضوع قرارداد با تمامی جزئیات می باشد. اگر موضوع قرارداد مربوط به خرید و فروش کالا می باشد می بایست حتما، نوع, مقدار, مشخصات کمی و کیفی کالا در قرارداد لحاظ شود.

تعیین مدت و مبلغ قرارداد از جمله شرایط ضروری و البته بدیهی هر قراردادی محسوب می شود. در هنگام انعقاد قرارداد حتما می بایست زمان انجام و اتمام تعهدات طرفین لحاظ شود تا در صورتی که طرف مقابل قرارداد تعهدات ایجاد شده را نقض نماید بتوان از وی خسارت عدم انجام تعهد یا تاخیر در انجام تعهد را مطالبه نمود.

در خصوص مبلغ و بهای قرارداد نیز باید بیان داشت که اولا مبلغ آن به طور صریح و بدون ابهام می بایست درج شده و نوع پولی که قرار است پرداخت بر اساس آن صورت بگیرد نیز لحاظ شود. ثانیا زمان و طریقه ی پرداخت بهای معامله نیز می بایست در قرارداد درج شود.

تعیین قانون حاکم یا مرجع حل اختلاف از جمله مهم ترین آثار یک قرارداد به ویژه در قراردادهای بین المللی می باشد. این نکته نیز لازم به ذکر است که اصولا طرفین یک قرارداد تمایل دارند که برای جلوگیری از تشریفات و هزینه دادرسی، در صورتی نقض تعهد، شخص یا اشخاصی و یا نهاد هایی به عنوان داور برای حل اختلاف اقدام نمایند.

مساله ی دیگری که اصولا در قراردادها به آن تصریح می شود، موضوع طریقه ی فسخ قرارداد می باشد.در این باره باید بیان داشت که، هریک از طرفین قرارداد می توانند شروطی را در قرارداد ایجاد نمایند تا درصورت نقض آن توسط طرف دیگر، بتوانند قرارداد را به صورت یک طرفه فسخ نمایند.

برای مثال در قرارداد شرط شود اگر یکی از طرفین ظرف مدت زمان مشخصی بهای معامله را پرداخت ننماید، طرف دیگر می تواند اقدام به فسخ قرارداد نماید. درج سایر شروط نظیر بیمه نمودن کالا، پرداخت مالیات، هزینه های حمل بار و… نیز از جمله شروط مرسوم در قرارداد های بین المللی می باشد.