وزارت امور اقتصاد و دارایی چیست و چه وظایفی دارد؟


۱- سیاست های اقتصادی و مالی کشور را تنظیم می­ نماید و جهت اجرای آنها هماهنگی های لازم را ایجاد می­ نماید.

۲- کمک های اقتصادی و فنی به کشورهای خارجی و سرمایه گذاری های خارجی در ایران و سرمایه گذاری­ های ایران در خارج را مورد بررسی قرار می دهد و در این رابطه پیشنهادات را نیز می ­پذیرد.

۳- وام ­ها و اعتبارات خارجی را تحصیل و مورد استفاده قرار می­ دهد و به موسسات و دولت های خارجی وام و اعتبار پرداخت می ­نماید.

۴- برنامه همکاری اقتصادی و مالی و فنی ایران را با سایر سازمان ها، کشورها و موسسات اقتصادی و مالی بین المللی تنظیم و اجرا می­ نماید و بر اینگونه روابط نظارت و هماهنگی های لازم را ایجاد می ­نماید.

۵- به منظور اجرای برنامه ­های توسعه اقتصادی بر فعالیت های مالی و اقتصادی بخش خصوصی نظارت می­ نماید.

۶- وظایف مربوط به امور بانکی، پولی، ارزی و اعتباری، بیمه ای کشور که بر عهده دارد را اجرا می ­نماید.

۷- بر حقوق، عوارض و هزینه های گمرکی و همچنین بر مالیات های مستقیم و وصول مالیات های غیرمستقیم نظارت می­ نماید.

۸- بر وصول منابع درآمدی دولت که در قانون بودجه کل کشور لحاظ گردیده نظارت می ­نماید.

۹- اجرای مراقبت عمومی صادرات، واردات، قراردادهای بازرگانی و موافقت های پایاپای و درباره معافیت ها و ممنوعیت ها مقررات گمرکی را اعمال می ­نماید.

۱۰- در امر خرید سهام واحدهای تولیدی مشمول قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی به کارگران و کشاورزان کمکها و تسهیلات لازم را ارائه می ­دهد. و......