وکالت تام الاختیار ملک و هزینه آن + نمونه متن


وکالت ممکن است انواع گوناگونی داشته باشد، وکالت تام الاختیار وکالتی است که همانطور که از نامش پیدا ست وکیل اختیار تام یا اختیار تمام دارد در موضوعی که به وی وکالت داده شده است.

وکالت تام الاختیار در ملک معمولا در جاهایی است که ملک غیر منقول فعلا آماده انتقال به صورت تنظیم سند رسمی نیست لذا فروشنده در قالب وکالت به خریدار وکالت تام الاختیار می دهد که دارای تمام اختیارات در این ملک است.

و خریدار یا وکیل در اینجا هم حق دارد ملک را به دیگری بفروشد.

در این موضوع می خواهیم وکالت تام الاختیار و آثار حقوقی آن را بررسی کنیم و به این مورد بپردازیم که وکالت تام‌الاختیار در ملک چگونه است
وکالت ممکن است انواع گوناگونی داشته باشد، وکالت تام الاختیار وکالتی است که همانطور که از نامش پیدا ست وکیل اختیار تام یا اختیار تمام دارد در موضوعی که به وی وکالت داده شده است. وکالت تام الاختیار در ملک معمولا در جاهایی است که ملک غیر منقول فعلا آماده انتقال به صورت تنظیم سند رسمی نیست لذا فروشنده در قالب وکالت به خریدار وکالت تام الاختیار می دهد که دارای تمام اختیارات در این ملک است. و خریدار یا وکیل در اینجا هم حق دارد ملک را به دیگری بفروشد. در این موضوع می خواهیم وکالت تام الاختیار و آثار حقوقی آن را بررسی کنیم و به این مورد بپردازیم که وکالت تام‌الاختیار در ملک چگونه است