بهترین زمان برداشت پسته مخصوص مغز پسته صادراتی

به دلیل این که پسته ها برای تولید مغز پسته صادراتی، اندکی زودتر از اینکه پسته کاملاً برسد، برداشت می‌شود و همچنین هزینه های بالاتری برای جدا کردن پوست از مغز پسته تحمیل می ‌شود، قیمت نهایی صادرات مغز پسته افزایش پیدا می‌کند.

از طرف دیگر، مغز پسته، تحت فرایندهای خاص نظیر حرارت دهی توسط آب گرم، جدا کردن پوسته فوقانی و همچنین تبدیل به خلال پسته یا لپه پسته قرار می گیرد؛ بنابراین تمام این مراحل، هزینه هایی را برای تولید کننده ایجاد می کند. در نهایت، انواع مغز پسته حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد از وزن اولیه خود را از دست می دهد و به دلیل گذر از مراحل فوق، قیمت بالاتری خواهد داشت.