موارد مصرف زعفران صادراتی پوشال

به لحاظ کیفی زعفران صادراتی پوشال یک رده از زعفران دسته بالاتر قرار می گیرد زیرا قسمت خامه سفید رنگ از ریشه جدا شده و فقط ۱ الی ۳ میلی متر از خامه (قسمت زرد رنگ) به همراه قسمت قرمز رنگ جدا می شود. احتمال تقلب در زعفران پوشال بسیار کاهش می یابد. منظور از زعفران درجه ۱، ۲ و ۳ همان زعفران پوشال است. در صنعت های مختلفی از این زعفران استفاده می شود که عبارتند از:

  • تولید سوهان
  • تولید نبات زعفران
  • تولید بستنی
  • تولید محصولات غذایی
  • تولید انواع شیرینی
  • تولید نوشیدنی