شرایط طلاق به درخواست زوج

شرایط طلاق به درخواست زوج

به گفته حامد امیری ، بهترین وکیل طلاق اصفهان ؛ طبق قانون مرد می تواند هر زمان که بخواهد زن خود را طلاق بدهد. طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی اختیار طلاق با مرد می باشد و مرد می تواند هر وقت بخواهد بدون هیچ گونه علت موجهی دادخواست طلاق دهد و با صدور حکم طلاق ، در فرجه ی مقرر قانونی در صورت پرداخت تمام حقوق زن از جمله مهریه ، نفقه ، اجرت المثل و… یا تعیین تکلیف پرداخت از طریق طرح دعوای اعسار امکان اجرای صیغه ی طلاق برای وی فراهم می باشد. ماده ی ۱۱۳۳ قانون مدنی اشاره به این دارد که مرد با رعایت شرایط مندرج در قانون می تواند در جهت تقاضای طلاق همسر به دادگاه مراجعه نماید.

مهریه در طلاق به درخواست زوج

مهریه به مالی گفته خواهد شد که به محض وقوع عقد نکاح مرد مکلف به پرداخت آن به زن می شود . اگر مهریه عند المطالبه باشد ، در هر شرایطی که زن آن را مطالبه کند باید پرداخت شود و در صورتی که مهریه عند الاستطاعه باشد زن باید توانایی مالی شوهر خود را اثبات کند یا اموال او را معرفی و توقیف کند تا بتواند مهریه بگیرد . در طلاق به درخواست زوج ، مرد باید مهریه زن را پرداخت نماید و البته در صورت عدم توان مالی به پرداخت دفعـﺔ الواحد امکان تقسیط پرداخت از طریق طرح دعوای اعسار مهیا می باشد.

اگر مرد قصد طلاق زن باکره خود را داشته باشد چه مقدار از مهریه به زن تعلق می گیرد؟

به گفته حامد امیری مطابق با موازین قانونی در صورتی که مرد زن باکره ی خود را طلاق بدهد باید نصف مهریه را به زن بپردازد یا تکلیف پرداخت نصف مهریه مشخص شود تا بتواند زن را طلاق دهد .

اگر طلاق به درخواست زوجه نباشد ، مرد می تواند برای پرداخت مهریه دادخواست اعسار دهد تا در صورتی که اعسار پذیرفته شود مهریه را به صورت اقساط به زن پرداخت نماید و دادخواست طلاق از طرف زوج با دادخواست اعسار هیچ منافاتی نخواهد داشت .

-آیا در طلاق به درخواست زوج ممکن است اعسار او قبول نشود؟

به این نکته ی مهم توجه داشته باشید در پذیرش دعوی اعسار فرقی نمی کند که درخواست طلاق از طرف مرد بوده یا از طرف زن در هر صورتی در صورت احراز معسر بودن مرد اعسار او پذیرفته خواهد شد .

-آیا مرد می تواند در حال پرداخت اقساط مهریه زن را طلاق دهد؟

به گفته حامد امیری ؛ برای طلاق از طرف مرد اصلاً لازم نمی باشد که مهریه به صورت کامل پرداخت شده باشد ، بلکه همین که تکلیف پرداخت مهریه مشخص شود مرد می تواند زن خود را طلاق دهد .

-آیا مرد می تواند در صورت اثبات رابطه نامشروع زن او را بدون پرداخت مهریه طلاق دهد ؟

به گفته حامد امیری وکیل خوب برای طلاق در اصفهان ؛ مرد از زمان وقوع عقد نکاح ملزم به پرداخت مهریه به زن می باشد و تحت هرشرایطی باید به زن مهریه را پرداخت نماید حتی در صورت اثبات رابطه نامشروع .

فقه در طلاق به درخواست زوج

نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و مورد نیاز زن ازقبیل ؛ مسکن ، البسه ، غذا ، اثاث منزل ، هزینه های درمانی و بهداشتی و هر آنچه که زن به آن احتیاج دارد و متناسب با شأن و شخصیت اوست . میزان نفقه را دادگاه بر اساس شأن و شخصیت زن و زندگی پدری او مشخص می کند و مرد نیز مکلف به پرداخت آن خواهد بود البته در صورت اثبات نشوز نفقه ی معوقه به زوجه تعلق نمی گیرد.

اجرت المثل در طلاق به درخواست زوج

زن در زندگی مشترک یکسری کارهایی انجام میدهد مثل تمیز کاری ، پخت و پز و …که اصل بر این است که انجام این قبیل کارها را به صورت رایگان نمیداده و اصل عدم تبرع می باشد ولی در صورتی که در انجام کارهای خانه قصد و نیت تبرع داشت و به اصطلاح کارها را به صورت رایگان انجام داده نمی تواند اجرت المثل ایام زوجیت بگیرد . در صورتی که طلاق به درخواست زوج باشد و زوجه احراز نماید در زمان زوجیت کارهایی را که شرعاً بر عهده ی وی نبوده و عرفاً برای آن کارها اجرت می بایست پرداخت می شده به دستور زوج و بدون اینکه قصر رایگان انجام دادنش را داشته باشد انجام داده است و این مهم برای دادگاه ثابت شود زوج می بایست مبلغ محاسبه شده ی اجرت المثل کارهای انجام گرفته توسط زوجه را که توسط کارشناس رسمی تعیین شده از سوی دادگاه اعلام می گردد پرداخت یا ترتیبی بر پرداخت آن مقرر نماید. شایان ذکر است اصولاً مبلغ اجرت المثل در طلاق توسط دادگاه با توجه به مسئولیت های زن در خانه و تعداد سال های زندگی مشخص خواهد شد .

شرط تنصیف دارایی در طلاق به درخواست زوج

یکی از شروطی که در سند نکاحیه وجود دارد و به امضای زوجین میرسد شرط انتقال تا نصف دارایی شوهر است که این مقدار نباید از نصف اموال بیشتر شود اما امکان دارد کمتر از نیم اموال باشد مانند ربع ، خمس و مقادیری از این قبیل .

بر اساس بند الف شرایط ضمن عقد مندرج در سند نکاحیه ، اگر طلاق به درخواست زوج باشد و طبق تشخیص دادگاه ، تقاضای طلاق از طرف مرد ناشی از تخلف زن از وظایف همسری و سوء اخلاق و رفتار وی نباشد ، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی که با زوجه خود به دست آورده یا معادل آن را ، بصورت بلاعوض به زن بدهد .

در صورت طلاق ، زوج مکلف نمی باشد که به طور قطع نصف اموال خود را به زوج انتقال دهد ، بلکه در این شرط آنچه مورد لحاظ قرار خواهد گرفت تا نصف اموال می باشد ، نه نصف اموال به صورت مطلق . اینکه چه مقدار از اموال زوج به زوجه تعلق خواهد گرفت بستگی به نظر دادگاه خواهد داشت ، ممکن است حکم به انتقال یک پنجم یا یک سوم اموال صادر شود .

منبع : hamedamiri.com/شرایط-طلاق-به-درخواست-زوج/