دی اریتور: قلب تپنده سیستم های بخار

دی اریتور، دستگاهی حیاتی در قلب سیستم های بخار است که وظیفه خطیر حذف گازهای مضر، به ویژه اکسیژن و دی اکسید کربن، از آب ورودی به بویلر را بر عهده دارد. این عمل، نقشی کلیدی در افزایش راندمان، طول عمر و ایمنی بویلر و سایر تجهیزات مرتبط ایفا می‌کند.

اهمیت حذف گازهای مضر:

• جلوگیری از خوردگی: اکسیژن و دی اکسید کربن حل شده در آب، با فلزات بویلر واکنش داده و باعث خوردگی و زنگ زدگی آنها می‌شوند. این امر، به نقص فنی، کاهش راندمان و افزایش هزینه تعمیرات و نگهداری منجر می‌شود. دی اریتور با حذف این گازها، از خوردگی فلزات و آسیب به تجهیزات جلوگیری می‌کند.

• افزایش راندمان: وجود گازهای حل شده در آب، انتقال حرارت را مختل می‌کند و راندمان بویلر را به شدت کاهش می‌دهد. دی اریتور با حذف این گازها، به انتقال بهتر حرارت و افزایش راندمان بویلر کمک می‌کند.

• جلوگیری از تشکیل رسوب: دی اکسید کربن موجود در آب، با کلسیم و منیزیم موجود در آب واکنش داده و رسوب کربنات کلسیم و منیزیم را تشکیل می‌دهد. این رسوبات، به انسداد لوله‌ها و کاهش راندمان بویلر منجر می‌شوند. دی اریتور با حذف دی اکسید کربن، از تشکیل این رسوبات جلوگیری می‌کند.

• افزایش ایمنی: وجود گازهای محلول در آب، می‌تواند باعث پدیده کاویتاسیون در پمپ ها و شیرها شود. کاویتاسیون، به خوردگی و آسیب به تجهیزات و همچنین ایجاد صدا و لرزش منجر می‌شود. دی اریتور با حذف گازهای محلول، از بروز پدیده کاویتاسیون و افزایش ایمنی سیستم جلوگیری می‌کند.

انواع دی اریتور:

• دی اریتور سینی دار: این نوع دی اریتور، از سینی های متعددی تشکیل شده است که آب به صورت پاششی بر روی آنها ریخته می‌شود. بخار با عبور از بین سینی ها، گازهای محلول در آب را جدا می‌کند.

• دی اریتور اسپری شونده: در این نوع دی اریتور، آب به صورت پودر شده در فضای داخلی مخزن دی اریتور پاشیده می‌شود و با بخار تماس مستقیم پیدا می‌کند. این امر، به جداسازی سریعتر و موثرتر گازهای محلول در آب کمک می‌کند.

مزایای استفاده از دی اریتور:

• افزایش طول عمر بویلر و سایر تجهیزات

• افزایش راندمان بویلر

• کاهش هزینه های تعمیرات و نگهداری

• افزایش ایمنی سیستم

• کاهش آلودگی های زیست محیطی

نتیجه گیری:

دی اریتور، به عنوان یک تجهیز حیاتی در سیستم های بخار، نقشی کلیدی در افزایش راندمان، طول عمر، ایمنی و حفظ محیط زیست ایفا می‌کند. انتخاب نوع مناسب دی اریتور و استفاده صحیح از آن، می‌تواند به بهره برداری مطلوب از سیستم های بخار و دستیابی به اهداف مورد نظر منجر شود.