عوامل موثر در ایجاد سنگ های رنگدانه ای صفرا

ممکن است در اینترنت قبل از خواندن این مطلب تصویر سنگ های صفراوی را دیده باشید. اغلب سنگ های صفراوی یک رنگ خاص دارند که این رنگ ناشی از نوع غالبی از ترکیبات معدنی آن ها است. با این حال توجه به رنگ، نقش مهمی در درمان سنگ صفرا و بررسی این که علت تشکیل سنگ صفرا چیست دارد. عموما دانشمندان دلایل زیر را زمینه ساز ایجاد سنگ های رنگی در صفرا می دانند:

  • ژنیتک
  • سیروز الکلی
  • سن بالا
  • عفونت مزمن سیستم صفراوی یا عفونت انگلی
  • انسداد مجرا