ایران هزمت Iran Hazmat

ایران هزمت Iran Hazmat

آموزش،طراحي و سازماندهي تخصصي تيم هاي هزمت آتش نشاني،بيمارستاني و صنايع موادشیمیایی.آموزش تكنيك و تاكتيك هاي مقابله با انواع حوادث خطرناك. بررسي،تحليل و آسيب شناسي حوادث داخلي و بين المللي