سیر تا پیاز دعوای اثبات مالکیت

دعوای اثبات مالکیت
دعوای اثبات مالکیت

دعوای اثبات مالکیت دعوایی است که در آن فرد قصد دارد مالکیت خود را در ملک با اقامه دعوا اثبات کند. وقتی دو یا چند نفر خود را مالک ملکی می دانند.

چون در اینجا اختلاف حادث شده است لازم است که فرد در دادگاه با اقامه دعوا و ارائه دلیل مالکیت خود را ثابت کند‌.

ادله اثبات مالکیت

ادله ای که در اثبات مالکیت به کار می روند مثل قواعد عمومی ادله اثبات دعوا می باشند که شامل:

سند: سند تقسیم می شود به رسمی و عادی. دولت شخصی را مالک یک ملک می داند که سند رسمی به نام وی باشد. اما اگر شخصی با سند عادی، ملکی را خریداری کرده باید فروشنده به نام خریدار سند را انتقال دهد.

شاهد: سند در اثبات مالکیت نقشی انکار نشدنی دارد اما وجود شاهد هم تا حدودی موثر می باشد. البته نکته ای که باید در نظر داشت شهادت یک شاهد وقتی دلیل شرعی و قانون محسوب می شود که شرایط قانونی را داشته باشد.

اماره ید: اماره ید به این معناست که ما مالی را که در دست و تصرف و ید هر کس که باشد را ملک آن شخص فرض می کنیم مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.

برای مثال ماشینی را که در تصرف شماست و شما از آن استفاده می کنید مال شما تلقی می شود مگر آن که من به عنوان مالک سند و شاهد ارائه بدهم یا خود شما اقرار کنید که ملک متصرف نمی باشد.

اثبات مالکیت
اثبات مالکیت

شرایط دعوای اثبات مالکیت

یکی از شرایط اثبات مالکیت، وجود قرارداد است که البته نباید گفت این امر لزوما باید باشد زیرا همچنان که اشاره خواهد شد ممکن است مال از طریقی غیر از قرارداد به ملکیت طرف رسیده باشد.

اما می تواند اگر از طریق قرارداد آن را خریده است؛ وجود قرارداد یکی از شرایط و ادله اثبات باشد.

اما صرف ارائه سند قرارداد کافی نیست زیرا در مقابل کار خوانده شروع می سود و باید از خود دفاع کند.

برای مثال ممکن است منکر قرارداد شود یا اینکه اگر قرارداد را قبول دارد ادعای بطلان و یا فسخ و یا اقاله آن را مطرح کند.

لذا در اینجا خواهان باید اعتبار آن را نیز اثبات کند.

از دیگر شرایطی که قابل ذکر است طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در کنار و همزمان با اثبات مالکیت است.

اگر نیازی به اطلاعات بیشتر در این زمینه دارید می توانید از مشاوران وکیل تاپ راهنمایی بخواهید.