دعوی خلع ید در صلاحیت کجاست؟


در دعوای خلع ید، همچنان که گفتیم کسی ملک دیگری را غصب می کند. در اینجا مالک می تواند با اقامه دعوا در دادگاه، اخراج وی از ملک را بخواهد.

مالک در اینجا باید به سند مالکیت که یا سند رسمی یا حکم دادگاه است استناد کند در غیر این صورت استماع نمی شود.

رای وحدت رویه شماره ۶۷۲ نیز مبین همین امر است که دعوای خلع ید فرع بر اثبات مالکیت است یعنی اینکه اگر فرد مالکیتش اثبات نشده باشد نمی تواند دعوای خلع ید اقامه کند مگر آن که ابتدائا مالکیت خود را اثبات کند.