محیط کشت جلبک اسپیرولینا چگونه است ؟

اسپیرولینا برای رشد و تکثیر خود مانند تمام موجودات زنده نیازمند مواد مغذی مختلف است که به صورت محیط کشت در اختیار سلول‌های اسپیرولینا قرار می‌گیرد. محیط کشت به محیط حاوی مواد مغذی می‌گویند که ریزجلبک در آن رشد و تغذیه میکند. برخی به محیط کشت جلبک، کود جلبکی هم می‌گویند. محیط کشت می‌تواند مایع یا جامد باشد. محیط کشت جامد با استفاده از آگار ساخته می‌شود. برای کشت انبوه جلبک اسپیرولینا از محیط کشت مایع استفاده می‌شود که در زیر توضیحات آن آورده شده است:

به طور کلی تولید حجم بالای اسپیرولینا زمانی اتفاق می‌افتد که شرایط برای رشد آن مهیا باشد یعنی هرآنچه سلول‌ها برای ساخت اجزای سلولی نیاز دارد در اختیارشان قرار گیرد.

مجموعه متفاوتی از محیط کشت‌ها برای رشد ریزجلبک‌ اسپیرولینا مورد استفاده قرار می‌گیرد. در شروع تولید جلبک اسپیرولینا، برا مطلوب سازی شرایط کشت، نیاز به تهیه محیط کشت مصنوعی از آب مقطر و ترکیبات شناخته شده متناسب با نیاز‌های ریزجلبک اسپیرولینا است. محیط کشت‌های مصنوعی برای مرحله مقدماتی پژوهش و تعیین نیازهای خاص جلبک اسپیرولینا مورد استفاده قرار می‌گیرد.