بیمه تامین اجتماعی مشاغل آزاد؛ انواع و هزینه آن


یکی از مهم ترین و اصلی ترین پس انداز هر فرد در طول عمر بیمه است. از مزایایی که افراد بیمه شده از آن ها برخوردار می شوند می توان به بازنشستگی و دریافت مستمری، بیمه درمانی و ازکارافتادگی اشاره کرد.

طبق قانون تامین اجتماعی در کشور ایران، بیمه ۲ دسته کلی دارد:

بیمه اجباری.
بیمه خویش فرما.
بیمه اجباری برای افرادی است که در ازای دریافت دستمزد در شرکت ها و کارگاه ها مشغول به کار شده و توسط کارفرمای خود بیمه می شوند.

اما بیمه خویش فرما خود به دو دسته بیمه اختیاری و بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد تقسیم می شود.
یکی از مهم ترین و اصلی ترین پس انداز هر فرد در طول عمر بیمه است. از مزایایی که افراد بیمه شده از آن ها برخوردار می شوند می توان به بازنشستگی و دریافت مستمری، بیمه درمانی و ازکارافتادگی اشاره کرد. طبق قانون تامین اجتماعی در کشور ایران، بیمه ۲ دسته کلی دارد: بیمه اجباری. بیمه خویش فرما. بیمه اجباری برای افرادی است که در ازای دریافت دستمزد در شرکت ها و کارگاه ها مشغول به کار شده و توسط کارفرمای خود بیمه می شوند. اما بیمه خویش فرما خود به دو دسته بیمه اختیاری و بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد تقسیم می شود.