ترک انفاق چیست؟ مجازات و نمونه رای آن


نفقه میزان هزینه های معمولی و طبیعی یک زن است که مرد مکلف به پرداخت آن است به حکم قانون هزینه هایی از قبیل مسکن، خوراک، بهداشت، بیماری و…

قانون مرد را موظف به پرداخت نفقه زن دائمی همسر خود کرده است حتی اگر خود زن نیز دارای شغلی پر درآمد باشد یا به نحوی تمکن مالی داشته باشد باز هم مرد مکلف به پرداخت نفقه است.

ترک انفاق چیست؟

همان طور گه گفتیم دادن نفقه از وظایف حتمی مرد در ازدواج است.

حال اگر مرد از این امر سرپیچی کند حالتی پیش می آید تحت عنوان ترک انفاق، ترک انفاق حالتی است که مرد مکلف به نفقه از پرداخت آن امتناع می کند البته قانون گذار برای این سرپیچی ضمانت اجرا ها و مجازات هایی را پیش بینی کرده که به آن خواهیم پرداخت.

شرایط زن در نفقه

📷 آن چه در اینجا باید بین کرد این است که زنی مستحق نفقه خواهد بود که ابتدائا زن دائمی مرد باشد و ثانیا تمکین کرده باشد در مقابل مرد با این توضیحات که:

📷اگر زن در نکاح موقت مردی باشد در اینجا نفقه تعلق نمی گیرد؛ زیرا طبق قانون به زن دائمی یا زنی گه در نکاح دائم دیگری است نفقه تعلق می گیرد.

البته می توان در ازدواج موقت هم شرط نفقه کرد که در این صورت مرد موظف است به پرداخت نفقه یا اینکه عرف آن شهر به گونه ای باشد که در نکاح موقت هم نفقه تعلق بگیرد.

درباره شرط دیگر نفقه و تمکین زن باید گفت علمای حقوق تمکین را به دو قسم خاص و عام تقسیم کرده اند تمکین عام ناشی از وظایف زن در خانواده و حضور در خانه مرد و حسن معاشرت با مرد و موارد دیگر است اما تمکین خاص ناظر بر روابط جنسی بین زن و مرد خواهد بود پس همانگونه که مرد مکلف به پرداخت نفقه است زن هم مکلف به تمکین است و اگر تمکین نکند به اصطلاح ناشزه شناخته می شود و نفقه به وی تعلق نخواهد گرفت.