دعاوی سه گانه تصرف


دعاوی تصرف که ۳ نوع هستند در قانون آیین دادرسی مدنی بررسی شده اند و موضوع آن در موردی است که شخصی در ملکی تصرف دارد و شخصی دیگر یا مزاحم استفاده وی از ملک می شود یا اینکه مانع استفاده وی از ملک می شود یا اینکه اصلا به زور ملک وی را تصرف می کند.

پس فرد شکایت کننده، خواهانی است که ادعا می کند کسی مزاحم یا مانع استفاده از ملک وی شده یا در فرضی شدید تر ملک وی را که در آن تصرف داشته غصب کرده است.