مغز پسته صادراتی از کدام نوع پسته تهیه می شود؟

مغز پسته صادراتی
مغز پسته صادراتی

پسته کله قوچی یکی دیگر از پسته هایی است که به عنوان پسته صادراتی به کشورهای عربی و دیگر کشورها صادر می شود. از ویژگی های پسته کله قوچی می توان به سنگین بودن وزن آن اشاره کرد که باعث می شود میزان خرید آن در هر کیلو کمتر از سایر پسته ها باشد.

پسته کله قوچی بیشتر به عنوان پسته ای شناخته می شود که به عنوان یک میان وعده یا بخشی از یک میان وعده است (در غذاها و شیرینی هایی که پسته یکی از طعم دهنده هاست معمولا از پسته کله قوچی استفاده می شود). پسته کله قوچی از انواع پسته صادراتی است که به شکل مغز شده (بدون پوسته) و خلال نیز صادر می شود.

پسته کله قوچی به پسته شریفی نیز شهرت دارد. شناسایی پسته کله قوچی از روی سنگینی وزن آن و مغز درشتی که دارد برای همه امکان پذیر است.