تفاوت کوچینگ و منتورینگ

به عنوان یک رویکرد جدید کوچینگ در کمک به افراد برای رسیدن به هدف‌ها و حل مشکلات، در میان مردم شناخته شده نمی‌باشد. بسیاری از افراد به دنبال فرق کوچینگ و منتورینگ می‌باشند. در این مقاله تفاوت این دو را برای شما شرح داده و مشاوره و رواندمانی را برای شما بازگو می‌کنیم.

کوچینگ مجموعه عملیات بر مبنای گفت و گو است که با همراهی مراجعه کننده و کوچ شکل می‌گیرد. در این مراحل مراجعه کننده با کمک کوچ توانایی‌ها و استعدادهای خود را باز می‌شناسد. راه حل‌های موثر برای حل مشکلات را کشف و اهداف خود و فرایند رسیدن به آن را شناسایی کرده و انگیزه برای ایجاد تغییرات دلخواه در هر یک از جنبه‌های زندگی یا شغلی را پیدا کند.

کوچینگ در بسیاری از جهت‌ها شباهت‌هایی با منتورینگ و از جهات دیگر شباهت‌هایی به مشاوره روانشناسی دارد. کوچینگ تفاوت‌های بزرگ و اصولی با این رویکردها دارد که نتیجه آن با آنها بسیار متفاوت می‌باشد.


تعریف منتورینگ و تفاوت آن با کوچینگ

طبق تعریف با تعریف گروه بین المللی منتورینگ “فرایندی که در آن تجربه یک شخص به طور مستقیم به فردی دیگر منتقل می‌شود.” همانطور که مشخص است منتور شخصی با تجربیات موفق در یک عرصه است که به شخص دیگر که در همان عرصه با مشکل‌هایی روبه‌رو شده است و تجربه‌های خود را منتقل می‌کند.

کوچینگ بر روی هدف‌های مشخصی کار می‌کند. درحالی که منتورینگ بر پایه توسعه فردی مراجعه کننده شکل گرفته کننده شکل می‌گیرد. ممکن است انتقال تجربه در عرصه‌های مختلفی اتفاق بیفتد. کوچینگ بر زمان حال متمرکز است و قصد بهبود آن را دارد در حالی که منتورینگ بر آینده بهتر متمرکز است.

ادامه مطلب