تحلیل رفتار متقابل

در سالهای گذشته که مکاتب و روش های مختلف تحول فردی مانند ان ال پی، مکتب یونگ، شخصیت شناسی MBTI ، کوچینگ فردی و سازمانی، تحلیل رفتار متقابل و… را مطالعه نمودم، هر یک از دیدگاه خود به نوعی انسان را در مسیر آگاهی از خویشتن و تغییر سبک زندگی و دستیابی به قدرت های درونی هدایت می کند. در این مقاله به دیدگاه تحلیل رفتار متقابل (Transactional analysis) در زمینه کنترل ذهن و خودشناسی خواهیم پرداخت.

در TA اجزاء شخصیت انسان را به سه بخش تقسیم می شود:

1- حالت من کودک (child ego stage)

2- حالت من والد (parent ego stage )

3- حالت من بالغ (adult ego stage)


تحلیل رفتار متقابل
تحلیل رفتار متقابل

همه ما در مراحلی از زندگی رفتارهایی را از خود بروز میدهیم که لزوما درست نبوده اند. مثلا گاهی کودک میشویم و لجبازی میکنیم. گاهی به زورگویی و قضاوت دیگران می پردازیم و سعی میکنیم قدرت خود را به رخ دیگران بکشیم. اما بهترین حالت زمانی است که بتوانیم بالغانه رفتار کنیم.

در تحلیل رفتار متقابل تلاش بر این است که از رفتارهای کودکانه و والدانه که بصورت منفی و نابجا از آن استفاده می کنیم، برسیم به رفتار بالغانه و تعقل را جایگزین هیجانات کنیم.

در دوره های آموزش تحلیل رفتار متقابل ابتدا فرد را با وجوه خود آشنا می کنند و او می فهمد از کدامیک از حالت های نفسانی کودک - والد - بالغ استفاده می کند. سپس به استفاده از تکنیک های این روش می پردازند و با رجوع به گذشته، تلاش میشود رفتار غلط را شناسایی و رفتار مناسب در زمان مناسب ر اجایگزین کرد.

همچنین افرادی که دچار افسردگی و اضطراب هستند نیز می توانند با احیای کودک درون به شادی از دست رفته برسند.